hài hước xem cấm cười – cười cấm nhe răng

 Cái nào cũng được

chỉ tại chỗ ngồi

 Nới ấy anh đợi

 CHuyện chuyển lớp